Algemene voorwaarden

  /  Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leefstijlwijzer Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Rotterdam (ingeschreven bij de KvK. onder nummer 24494549), nader te noemen LO.

Deelnemer: iedere persoon die een opleiding, workshop, cursus en/of training volgt of zich daarvoor heeft ingeschreven.

Alles wat je vertrouwelijk in de lessen of d.m.v. het huiswerk met ons deelt blijft vertrouwelijk en privé.


Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met LO betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten: opleidingen, workshops, cursussen en trainingen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LO, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

Door inschrijving voor een opleidingsactiviteit aanvaardt de deelnemer deze algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 3 Aanmelding

 1. De aanmelding voor een event vindt plaats door middel van een door (of namens) de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet of e-mail door de deelnemer (of namens) is verzonden en is ontvangen door de LO, deze bevestigt de aanmelding via e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor het betreffende event tot stand. LO behoudt zich onverminderd het voorgaande evenwel het recht voor inschrijvingen te weigeren cq. te annuleren.
 2. Bij verhindering is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een willekeurig ander. Dit dient vooraf kenbaar te worden gemaakt aan LO. 
 3. Een deelnemer zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn  van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf

Artikel 4 Annulering door de deelnemer

 • De deelnemer voor een opleidingsactiviteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleidingsactiviteit te annuleren.
 • Na bevestiging van inschrijving heeft de deelnemer binnen 14 dagen het recht tot kosteloze annulering. 
 • Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de betreffende opleidingsactiviteit worden door de LO administratie- en annuleringskosten à € 50,- in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvangsdatum is de deelnemer verplicht 50% van de opleidingskosten te betalen, daarna 100%.

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging door de deelnemer

 • In geval de deelnemer na aanvang van de opleidingsactiviteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de deelnemer betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
 • Het voorgaande lid is ook van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies. In dit geval kan de deelnemer de opleidingsactiviteit staken en op een nieuw tijdstip en in een nieuwe groep de opleidingsactiviteit hervatten. Een verklaring van de behandelend arts is noodzakelijk.
 • Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.
 • Bij het hervatten van de opleidingsactiviteit mag de deelnemer instromen in de laatste les die gevolgd is. Indien er meer lessen worden ingehaald wordt dat in rekening gebracht.

Artikel 6 Annulering, uitstel en weigering door LO

 • LO heeft het recht tot drie werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien er onvoldoende aanmeldingen voor een cursus zijn.
 • LO behoudt zich het recht een deelnemer te weigeren c.q. verdere deelname aan een opleidingsactiviteit te ontzeggen.
 • In genoemde gevallen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag, binnen 14 dagen..
 • Bij datum wijziging van een opleidingsactiviteit georganiseerd door de LO is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt.

Artikel 7 Kosten

 • Prijzen zijn bindend.
 • Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief examenkosten, kosten van studiemateriaal en administratiekosten.

Artikel 8 Betaling

 • In het geval van facturatie door LO dient de deelnemer de verschuldigde kosten te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door LO aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum. Daarnaast is de directie van de LO gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan het onderwijs en/of examens.
 • De deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van LO, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van deelnemer ter zake.

Artikel 9 Incassokosten

 • Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het LO vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de deelnemer.
 • Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 • Alle door LO verstrekte stukken (hand-outs, cursusmateriaal, software enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van LO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • LO behoudt tevens het recht de door uitvoering van opleidingsactiviteiten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 • Indien LO aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  De aansprakelijkheid van LO, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LO beperkt tot maximaal het bedrag van de door de deelnemer verschuldigde vergoeding voor de gevolgde opleidingsactiviteit en zal nimmer de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan € 2000,- (zegge: tweeduizend euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
 • LO is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 12 Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop het LO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LO niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • LO heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LO haar overeenkomst had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LO niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13 Overige bepalingen

 • Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
 • Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator; Dhr R.J.A. Smit, te Berkel en Rodenrijs.
 • Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar LO gevestigd is.
 • Op overeenkomsten tussen LO en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.