Privacy Statement


1. Introductie

Leefstijlwijzer Opleidingen respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar studenten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Leefstijlwijzer Opleidingen, gevestigd op de Bergselaan 100a, 3037CD Rotterdam.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

A. Onderwijs leveren

B. Administratie verzorgen

C. Marketingactiviteiten uitvoeren

A. Onderwijs leveren

Om je goed onderwijs te kunnen bieden verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een inzendopgave of het boeken en afnemen van een examen. Hieronder lichten we dat verder toe.

Onderwijs bieden

Je hebt als student nogal wat interactie met ons. Je wordt als student geregistreerd, je boekt (en verzet misschien) examens en lesdagen, je stuurt huiswerk in dat wij vervolgens beoordelen en we registreren en verstrekken diploma’s. 

We doen dit om jou als student te kunnen begeleiden en daarmee de overeenkomst die we met jou gesloten hebben te kunnen uitvoeren. 

Uitwisseling van gegevens

We werken samen met externe instanties. Bijvoorbeeld voor het boeken en afnemen van examens. Dan moet wel het juiste examen op de juiste dag voor je klaar staan. En de behaalde resultaten moeten we vervolgens weer ontvangen zodat je de volgende stap in je studie kunt zetten. 

We doen dit vooral om waar te maken wat we beloven en ook overeengekomen zijn. 

Borging van kwaliteit

Het onderwijs dat wij bieden staat onder streng toezicht. En terecht want er gaan nogal wat uren in een studie zitten en dan moet het wel kloppen. Voor de verantwoording en borging van onze kwaliteit worden persoonsgegevens uitgewisseld met commissies zoals bijvoorbeeld examencommissies die toetsen of de kwaliteit van het hele proces in orde is.

We doen dit omdat we zeker willen weten dat onze opleidingen de kwaliteit bieden die we nastreven. 

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres.

In het kader van je studie verwerken we ook persoonsgegevens. Denk daarbij aan scores, cijfers, waarderingen, aan jou gegeven feedback op inzendopgaven, cijferlijsten en diploma’s.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We hebben als onderwijsinstelling een bewaarplicht met betrekking tot persoons-, examen- en diplomagegevens van studenten. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals onderwijswetgeving, WEB en WHW. Ook na de looptijd van je overeenkomst bewaren de wettelijk verplichte gegevens. 

B. Administratie verzorgen

Als je klant bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Inschrijven

Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de opleiding. Gedurende de opleiding kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens muteren.

Gedurende je studie kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben.

We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en het onderwijs te bieden dat we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

C. Marketingactiviteiten uitvoeren

We informeren je graag gericht over Leefstijlwijzer Opleidingen, ons assortiment of eventuele acties. Dit doen we via e-mail.

Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatiemateriaal zoals een studiegids of proefles. Zo kun je persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé-persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, e-mailadres, postcode, adres, woonplaats en land

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

4. Je privacyrechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

Recht op inzage
Recht op rectificatie en aanvulling
Recht op een menselijke blik
Recht op beperking van de verwerking
Recht op data portabiliteit
Recht op vergetelheid
Recht van bezwaar

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je ons e-mailen. 

Onze reactie

Binnen een termijn van 4 weken geven wij inhoudelijk reactie op je vragen.

Rotterdam, versie april 2018